Tokyo

Tokyo

Kyoto

Osaka

Osaka

Nara

Nara

Kamakura

Yokohama

Yokohama

Ueno

Ueno

Shinjuku

Rikugien Garden

Yoyogi Park

Yoyogi Park

Shinjuku Gyoen National Garden